Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2015

หารายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

หารายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ถือเป็นหนึ่งในช่องทางลงทุน อย่างที่รู้กันว่า เงินคือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ใช้สำหรับการจ่ายค่าสินค้าและบริการ ดังนั้นเงินเป็นสิ่งมีค่าที่สังคมยอมรับและต้องการ การทำธุรกิจ สิ่งที่ได้มาคือกำไร นั้นคือเงิน เงินในแต่ละประเทศมีค่าต่างกัน ซึ่งค่าของเงินขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ

รูปแบบกราฟบอกแนวโน้มใน อนาคตได้ (Price Pattern)

คือรูปแบบกราฟที่เกิดขึ้นในอดีต สามารถ บอกแนวโน้มใน อนาคตได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
รูปแบบของราคาทิศทางต่อเนื่อง(Continuation Pattern) รูปแบบของราคาการเปลี่ยนทิศทาง(Reversal Pattern) รูปแบบของราคายังไม่ไปใน ทิศทางใดทิศทางทางหนึ่ง (Sideway Pattern)


40 อย่างที่คนรวยมีเหมือนกัน

อย่าอายที่จะพูดเรื่องเงิน เลือกวิธีที่สนุกในการหารายได้ มีเงินเข้ากระเป๋าไม่ต่ำกว่าสองทางขึ้นไป ไม่มีข้ออ้างสำหรับการเรียนรู้ ไม่เคยพูดคำว่า มีเงินแต่ไม่มีความสุข จะมีไปทำไม ลงทุนในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เป้าหมายเรื่องรายได้ ชัดเจน คิดเรื่องการเติบโตตลอดเวลา ให้รางวัลตัวเองทุกครั้งที่ทำสำเร็จ ไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดเพื่อการทำงาน ไม่ได้เป็นคนที่เก่งหมดทุกอย่าง